[Company Logo Image]

Bosnian

N2EE        Tesla Radio Foundation, Inc.       NT1E

Home Photos Location

 

Visitor No.

Hit Counter

Tesla Academy

Tesla Coil Christmas Tree

WSJ article

 

TESLA CUP "TC 2010"

(needs update for remote equipment rules)

SSB : Subota (poslednji vikend) 25. Septembar 2010 od 00.00 do 24.00 UTC

CW: Nedelja 26. Septembar, od 00.00 do 24.00 UTC

Tesla Cup je medjunarodno takmi~enje koje ima cilj da promovi{e dobru volju, takmi~arski duh,sportsko pona{anje,tehni~ku dotjeranost, operatorske vje{tine, da obnezbjedi na~in mjerenja i uporedjivanja rada operatora i radio stanice na svjetskom, kontinentalnom i nacionalnom nivou.

Jedan Operator – Single Op stanice mogu raditi najvi{e 22 sata od 24 u svakoj vrsti rada (CW i SSB). Minimalno dva sata odmora mo`e se koristiti u dva dijela ili odjedanput. Multi Op mogu raditi puno vrijeme od 24 sata po periodu.

CILJ : Za radioamtere diljem svijeta da urade {to je mogu}e vi{e oznaka QRA lokatora i vertikala QRA lokatora i da skupe {to vi{e vertikala za STRIPES diplomu (pop vertikalom se misli na oznaku vertikalne stranice kvadrata lokatora npr za JN93 vertikala ima oznaku JN9 znaci prve tri oznake QRA lokatora). Vrijede sve veze sa licenciranim fiksnim amaterskim radio stanicama svijeta uklju~uju}i vlastitu zemlju.

FREKVENCIJE: 160,80,40,20,15,10 Metara prema licenci u~esnika

RAPORT: Izmjenjuje se samo vlastiti QRA lokator i QSO nomer (npr JN93 001) – RST NE TREBA. Ra~unanje QRA lokatora za poznatu geografsku {irinu i du`inu se mo`e na}i na http://www.arrl.org/locate/grid.html

POENI:Svaki ispravno poslati QRA lokator se ra~una 1 poen i svaki ispravno primljeni QRA lokator se ra~una 1 poen na SSB i 2 poena na CW zna~i na svaka veza na SSB mo`e donijeti 2 poena a na CW 3 poena.Ista stanica se mo`e raditi jedanput na na svakom bandu i svakoj vrsti emisije. Veze sa vlastitom zemljom i QRA lokatorom se takodje ra~unaju.

MNO@ITELJI: Na svakom bandu mno`itelj je razli~ita prva tri slova tj vertikala QRA lokatora (npr JN9 ).

UKUPAN BROJ POENA:Dobija se tako {to se ukupan zbir poena na svim bandovima pomno`i sa ukupnim zbirom mno`itelja na svim bandovima.

KATEGORIJE TAKMI^ENJA:

1.1 SNAGA

H- Velika snaga (High Power) stanice mogu koristiti maksimalno 1500 W izlazne snage

L- Mala snaga –stanice sa maksimalnom0 snagom od 150 W

Q – QRP stanice sa maksimalnom snagom od 5 W

1.2 KATEGORIJE

A. Jedan Operator – Svi bandovi

O. Jedan Operator – Jedan Band 160, 80, 40, 20, 15, 10 metara

P. Jedan Operator –Svi Bandovi Paket/Guest

S. Vi{e Operatora- Jedan Predajnik – Kombinovano

M. Vi{e Operatora –Vi{e predajnika Kombinovano

C. Klub/Tim Konkurencija – Kombinovano

Rezultati }e biti objavljeni za Kombinovano SSB i CW kao i posebno za SBB i CW i Jedan operator kategorije i prema tome }e i nagrade biti podijeljene.

U Ketegorijama A i O mo`e raditi jedan operator sa svoje li~ne stanice kako mu pi{e u dozvoli za rad (ne mo`e biti Gost operator) bez i~ije pomo}i,bez paketa i interneta,repetitora ili BBS-a.Samo je jedan signal dozvoljen u bilo koje doba.

Kategorija P dozvoljava jednom operatoru neograni~en broj predajnika,kori{tenje udaljene stanice (Remote),upotrebu paketa kao i rad Gost operatora.

Kategorije S i M obuhvataju klubske stanice,stanice gdje radi vi{e od jednog operatora,upotrebu repetitora,paketa,DX klastera ili bilo koje druge pomo}i za vrijeme rada u kontestu.

Kategorija Vi{e Operatora – Jedan predajnik mo`e koristiti samo jedan predajnik (Samo jedan signal – jedan operator u isto vrijeme) koji uklju~en za vrijem kontesta.U slu~aju kvara mo`e biti zamjenjen drugim uredjajem.Ostali operatori mogu koristiti samo prijemnike i mre`u kompjutera.

Kategorija Vi{e Operatora – Vi{e Predajnika mo`e raditi u isto vrijeme sa po jednim predajnikom na svakom bandu u isto vrijeme. (jedan signal po bandu u isto vrijeme).Svi predajnici moraju biti locirani u krugu pre~nika 500m ili u okviru imanja licencirane stanice.Antene moraju biti fizi~ki povezane kablom sa predajnikom

Kategorija C – Klub mo`e poslati najbolje rezultate za svaku kategoriju u izabranoj grupi Snage za svaku vrstu rada (maksimalno 20 - deset SSB i 10 CW – od toga {est za svaki band po jedan plus po jedan rezultat iz svake kategorije A,P,S,M).Kona~an rezultat kluba je zbir.Kapiten Kluba mora poslati organizatoru listu stanica ~lanova kluba prije kontesta.Li~ne stanice koriste svoj pozivni znak i QTH koji mo`e biti lociran u ~etiri susjedna polja QRA lokatora (npr JN83 ,JN84,JN93,JN94)

NAGRADE.Priznanja }e biti podjel;jena za prvo mjesto u svakoj kategoriji i grupi snage za svaku zemlju a i za pozivnu oblast tamo gdje opravdano. Diplome }e biti na raspolaganju online ili poslate po{tom.

Svjetski,kontinentalni i nacionalni nakbolji rezultati }e biti objavljeni. Poslati rezultati,kona~ni rezultati i najbolji rezultati }e biti objavljeni na TESLA CUP internet stranici. Top deset stanici ulaze u bubanj odakle }e biti izvu~eni dobitnik. Trofeji }e biti dodjeljeni prema tome kako budu donirani od sponzora. Vidi detalje na www.TeslaRadio.org/TeslaCup

TESLA POKAL i Plakete }e biti dodijeljen stanicama sa najboljim rezultatom. Ako se jedna stanica kvalifikuje za dva priznanja onda }e drugi trofej biti dodijeljen slijede}oj stanici sa najboljim rezultatom. Pojedinci,klubovi,udru`enja i kompanije su dobrodo{le sa svojim sponzoriranjem trofeja.

DNEVNICI:Svi taki~ari trebaju poslatyi elektronski dnevnik u Cabrillo formatu e-mailom ili poslati postom disketu sa dnevnikom. Datum i vrijeme moraju biti UTC. Svi raport primljeni i poslati moraju biti nazna~eni. Ne traba odvajati dnevnike po bandovima osim za kategoriju stanica Vi{e Op – Vi{e Tx koje trebaju imati odvojene dnevnike za svaki band. Svi u~esnici treba da po{alju dnevnik bez obzira na to koji je rezultat.Dnevnici su potrebni zbog provjere svih veza. Dnevnici moraju do}i u TC CC (Tesla Cup Conest Comittee) u roku od 30 dana da bi bio uklju~en u rezultate. Jedna nagrada }e biti dodijeljena jednom sretnom u~esniku izvu~enom iz svih prispjelih dnevnika.

UPOZORENJE: Svi u~esnici se moraju pridr`avati ograni~enja u svojoj izabranoj kategoriji prilikom izvodjenja bilo koje aktivnosti koja mo`i imati uticaja na prijavljeni rezultat.

ROK ZA SLANJE DNEVNIKA.Elektronski dnevnici moraju biti u rukama TC CC najdalje 14 dana poslije zavr{etka takmi~enja. Dnevnici se {alju e-mailom na adresu K3BU@optimum.net  Diskete i papirni dnenvici (od{tampani) moraju biti primljeni ne kasnije od 30 dana poslije zavr{etkla kontesta na adresu:

TESLA CUP , Box 282 , Pine Brook , NJ 07058 USA

DISKVALIFIKACIJE:Kr{enje radioamterskih propisa u zemlji takmi~ara, ili kr{enje propozicija takmi~enja,nesportsko pona{anje,prekora~enje ograni~enja snage za izabranu kategoriju }e se smatrati dovol;jnim razlogom za diskvalifikaciju..Kori{tenjem bilo kojeg neamaterskog sredstva veze kao {to su telefon,internet,paket,ugovaranje veza,samospotiranje predstavlja nesportsko pona{anje pa }e prijava biti predmet za diskvalifikaciju.Akcije i odluke TC Contest Komiteta su slu`bene i kona~ne.

WEB stranica Tesla Kupa je na http://www.TeslaRadio.org

 

Home ] Up ]

Last modified: 03/07/12